Skip to the content

Milieuvraagstukken

Milieubeleid is evenals arbobeleid onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere onderneming en instelling. Het draagt bij aan het voldoen aan wet- en regelgeving, kostenbesparing, het verbeteren van het bedrijfsimago, en aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieuvraagstukken.

Milieumanagement

SAM biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem, al dan niet in combinatie met een arbozorgsysteem, het houden van audits en integratie in uw kwaliteitszorgsysteem. Lees meer.

Milieuvergunningen

SAM adviseert bij de aanvraag van een milieuvergunning of de melding Activiteitenbesluit. Lees meer.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Adviesbureau SAM begeleidt bedrijven bij het werken aan MVO, zowel op strategisch niveau als op praktisch niveau. Welke niveaus zijn er te behalen op het gebied van MVO voor uw bedrijf? Welk stappenplan is uitvoerbaar? SAM adviseert u graag en heeft ervaren dat MVO-bewust ondernemen te allen tijde mogelijk is, onafhankelijk van het budget en de organisatorische situatie. Lees meer.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

In maart 2017 is een partiële herziening van het PAS in werking getreden, dit heeft onder andere gevolgen gehad voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Over het algemeen is de ruimte nu kleiner. SAM biedt inzicht in uw mogelijkheden. Lees meer.

Bijhouden Register Wet- en Regelgeving (W&R)

Om te blijven voldoen aan uw milieuvergunning is het van belang op de hoogte te blijven van veranderingen in wet- en regelgeving. Ons register W&R kan u helpen overzicht te behouden en houdt u op de hoogte van veranderingen. Lees meer.

De Attenderingservice

Bent u weleens net te laat geïnformeerd op planologische veranderingen als een oprukkende woongrens, een bestemmingsplanwijziging, het stellen of veranderen van een geluidszone? Gevolg: de termijn om tegen deze besluiten bezwaar te maken is nét voorbij, met alle gevolgen van dien. Deze vervelende situaties kunnen voorkomen worden met de attenderingservice van SAM! Lees meer.

Duurzaamheid

SAM ondersteunt bij het vormgeven en implementeren van beleid gericht op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees meer.

Bodembescherming

Adviesbureau SAM voert bodemrisicoanalyses uit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en begeleidt bodemonderzoek of bodemsanering. Lees meer.

Energie

Energiegebruik is naast een belangrijk milieuaspect ook een grote kostenpost. SAM is gespecialiseerd in tal van energievraagstukken. Zo voert SAM energiebesparingsonderzoeken uit en ondersteunt SAM bij het opzetten of onderhouden van energiezorgsystemen. Lees meer.

Lucht

Bedrijven hebben te maken met emissies vanuit de productie en stookinstallaties, waarbij sommigen ook te maken hebben met fijnstof, geurhinder en/of CO2 emissiehandel. SAM ondersteunt bedrijven waarop dit van toepassing is, met het implementeren van milieuvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit, IPPC en de Wet Milieubeheer.

Geluid

SAM ondersteunt u zowel bij de arbo-aspecten van geluid (geluidsmetingen en het nemen van maatregelen) als bij opgelegde geluidsaspecten vanuit de milieuvergunning of de melding Activiteitenbesluit (externe geluidsmetingen, opstellen van geluidsrapport).

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !