Skip to the content

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Sinds de uitspraak van de Raad van State (mei 2019) inzake het PAS-programma (Programmatische Aanpak Stikstof), beperkt stikstofdepositie steeds vaker de mogelijkheden van bedrijven. Een natuurvergunning is in veel gevallen noodzakelijk bij stookinstallaties en bij verkeersbewegingen. Zonder juiste natuurvergunning kan er voor datzelfde project ook geen omgevingsvergunning worden verleend. Ook bij bouwprojecten speelt dit een rol, ook al is stikstofdepositie in zo’n geval tijdelijk. Doordat sinds het wegvallen van het PAS-programma getoetst wordt aan een grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar (een AERIUS-uitkomst van 0,01 mol/ha/jaar is vergunningplichtig), is er al snel sprake van vergunningplicht voor stikstofdepositie.

Volgens het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof leidt deze aanpak tot schijnzekerheid. Al bij een overschrijding op één hectare, is het bedrijf vergunningplichtig. De onzekerheid in de door AERIUS berekende waarden is volgens het Adviescollege bij een dergelijke ruimtelijke schaal echter vele malen hoger dan de beoordelingsdrempel (0,01 mol/ha/jaar). AERIUS is daarom in zijn huidige vorm niet geschikt voor het gebruikte toetsingskader. De wetenschap kan hier niet bieden wat het beleid vraagt. Volgens het Adviescollege zou het al robuuster zijn om voor de beoordeling te werken met een gemiddelde depositie op een grotere ruimtelijke schaal.

De komende periode gaat het kabinet gebruiken om, in samenwerking met de andere bevoegde instanties en kennisinstellingen, te bezien hoe opvolging gegeven kan worden aan dit eindadvies. Het volledige rapport “Meer meten, robuuster rekenen” is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen. Het is op dit moment dus nog onduidelijk hoe lang AERIUS in zijn huidige vorm nog gebruikt kan worden voor het aanvragen van een natuurvergunning.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mira Smits via Mira.smits@sambv.nl.

Mira Smits is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !