ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Adviesbureau SAM kan u helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw arbeidsomstandighedenbeleid. 

Arbeidsomstandigheden

Aandacht voor arbeidsomstandigheden richt zich op beheersing van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de onderneming. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij tot:

E

een veilige en gezonde werkomgeving;

E

een prettige werksfeer;

E

gemotiveerde en productieve medewerkers;

E

terugdringing van uitval en verzuim.

Adviesbureau SAM kan u helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw arbeidsomstandighedenbeleid. 

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Adviesbureau SAM kan voor u een volledige RI&E uitvoeren of ondersteunt u bij de uitvoering van RI&E en het opstellen van een  plan van aanpak. Wij houden arbo- en veiligheidsaudits en voeren taakrisicoanalyses uit. In opdracht van sociale partners in branches ontwikkelt adviesbureau SAM RI&E-instrumenten. Onze gecertificeerde veiligheidskundige kan ook de door uzelf uitgevoerde RI&E toetsen volgens de arbowet.

Arbomanagement 

Adviesbureau SAM helpt u bij het opzetten van het arbobeleid binnen uw onderneming of instelling. Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van een arbozorgsysteem volgens OHSAS 18001. Als dat wenselijk is, helpen wij u bij de integratie van arbozorg met de zorg voor milieu, energie en kwaliteit. Ook kunnen we uw arbozorgsysteem integreren in uw beleid gericht op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Adviesbureau SAM kan u ondersteunen met onze deskundigheid op het gebied van o.a.:

E

BHV organisatie en brandveiligheid, in samenhang met de gebruiksvergunning of de melding Gebruiksbesluit; 

E

explosieveiligheid (ATEX);

E

machineveiligheid (Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen);

E

gevaarlijke stoffen (opzetten stoffenregister, risicobeoordeling en verdiepende RI&E, opslag volgens PGS, verplichtingen voortkomend uit REACH en GHS);

E

veiligheid van drukapparatuur (PED);

E

lawaaibelasting en geluidonderzoek;

E

beeldschermergonomie en RSI;

E

ongevallenonderzoek;

E

persoonlijke beschermingsmiddelen;

E

bijhouden van wet- en regelgeving.

Zowel het adviseren over praktijksituaties, het opstellen van nieuw beleid, als het doorlichten van bestaande werkwijzen en procedures behoort tot de mogelijkheden. Wij kiezen voor een pragmatische benadering; een veilige werkwijze moet praktisch toepasbaar zijn. 

Voorlichting en instructie

In de arbowet is vastgelegd dat werknemers voldoende moeten zijn voorgelicht over de risico’s waar zij op de werkplek mee te maken kunnen krijgen. Adviesbureau SAM ontwikkelt voorlichtingsmateriaal, toolkits en voorlichtingsprogramma’s. Ook verzorgen wij voor u voorlichting en training op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid. 
Voor het opleiden van uw medewerkers tot vakbekwaam personeel verzorgt SAM de trainingen op het gebied van veiligheid op de werkplek.  Dit kan gaan over algemene veiligheidsaspecten en veiligheidscultuur, maar ook over specifieke arbeidshygienische of veiligheidskundige onderwerpen. Tevens kunt u met deze voorlichtingen voldoen aan de aandachtspunten uit het arbo- en milieuzorgsysteem ten aanzien van training en opleiding. 

Adviesbureau SAM biedt u trainingen en voorlichting aan die is toegesneden op wettelijke vereisten en vereisten uit het arbozorgsysteem. Het betreft een zogenaamde ‘cursus op maat’. Dit betekent dat de cursus is samengesteld ten behoeve van u. 

Arbocatalogus 

Adviesbureau SAM heeft ervaring met het ontwikkelen en uitbouwen van een arbocatalogus in de branche, overeengekomen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook kunnen wij het proces om tot afspraken te komen begeleiden.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het opzetten en implementeren van hun arbobeleid. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA