Passende beoordeling

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

Passende beoordeling

Voor het aanvragen van een vergunning is soms een Passende Beoordeling nodig. Deze is nodig indien uit een voortoets blijkt dat een project mogelijk een negatieve invloed heeft op een Natura-2000 gebied. In dat geval wordt een Passende Beoordeling uitgevoerd om zeker te stellen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Het rapport wordt in acht genomen bij het toekennen van de vergunning.

Bij de beoordeling van de gevolgen van een project voor een Natura-2000 gebied bij een Passende beoordeling houdt Adviesbureau SAM rekening met de volgende aspecten:

E
  • Instandhoudings- en passende maatregelen en autonome ontwikkelingen kunnen in de Passende Beoordeling worden betrokken bij het bepalen van de staat van instandhouding van de natuurwaarden.
E
  • Instandhoudingsmaatregelen, passende maatregelen en beschermingsmaatregelen kunnen in een Passende Beoordeling worden betrokken als de verwachte voordelen daarvan ten tijde van die beoordeling vaststaan.
E
  • Autonome ontwikkelingen mogen niet betrokken worden bij de beoordeling van de vraag of de negatieve gevolgen van de toedeling van de depositieruimte kunnen worden voorkomen of verminderd. Deze autonome ontwikkelingen mogen alleen in een Passende Beoordeling worden betrokken als deze voordelen ten tijde van de Passende Beoordeling vaststaan. Bijvoorbeeld het schoner worden van verkeer.
E
  • De rechtstreekse gevolgen van het te beoordelen project (zowel de positieve als de negatieve) dienen in het kader van mitigatie per areaal van een habitattype onderzocht te worden.
E
  • Daarnaast moet worden aangegeven welke maatregelen in een Passende Beoordeling betrokken worden. Mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen in een Passende Beoordeling, compenserende maatregelen horen expliciet in de ADC toets.
E
  • Ook is relevant welke uitgangssituatie voor de toestand van het Natura 2000-gebied meegenomen wordt bij de beoordeling van de gevolgen van het project. De feitelijke situatie in het Natura 2000-gebied is hierbij de uitgangssituatie, oftewel de ten tijde van de besluitvorming van het project bestaande staat van instandhouding van de habitattypen en soorten en de actuele achtergrondwaarden en hydrologische situatie.
E
  • In artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming staat omschreven dat de AERIUS calculator gebruikt dient te worden voor het berekenen van de gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Onze aanpak

Adviesbureau SAM heeft ruime ervaring in het opstellen van passende beoordelingen en bekijkt samen met jou hoe we het effect op de natuurgebieden zo efficiënt mogelijk kunnen minimaliseren.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het opstellen van een Passende Beoordeling. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA