Milieu

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieuvraagstukken.

Milieuvraagstukken

Milieubeleid is evenals arbobeleid onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere onderneming en instelling. Het draagt bij aan het voldoen aan wet- en regelgeving, kostenbesparing, het verbeteren van het bedrijfsimago, en aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieuvraagstukken.

Milieumanagement

SAM biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem, al dan niet in combinatie met een arbozorgsysteem, het houden van audits en integratie in uw kwaliteitszorgsysteem.

Milieuvergunningen

SAM adviseert bij de aanvraag van een milieuvergunning of de melding Activiteitenbesluit.

MVO

Adviesbureau SAM begeleidt bedrijven bij het werken aan MVO, zowel op strategisch niveau als op praktisch niveau. Welke niveaus zijn er te behalen op het gebied van MVO voor uw bedrijf? Welk stappenplan is uitvoerbaar? 

PAS

In maart 2017 is een partiële herziening van het PAS in werking getreden, dit heeft onder andere gevolgen gehad voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

W&R

Om te blijven voldoen aan uw milieuvergunning is het van belang op de hoogte te blijven van veranderingen in wet- en regelgeving. Ons register W&R kan u helpen overzicht te behouden en op de hoogte te houden.

Attenderingservice

Bent u weleens net te laat geïnformeerd op planologische veranderingen als een oprukkende woongrens, een bestemmingsplanwijziging, het stellen of veranderen van een geluidszone?

Duurzaamheid

SAM ondersteunt bij het vormgeven en implementeren van beleid gericht op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bodem

Adviesbureau SAM voert bodemrisicoanalyses uit volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en begeleidt bodemonderzoek of bodemsanering.

KAM

Kwaliteit, arbo en milieu- en veiligheidsaspecten zijn een onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere onderneming of organisatie.

MRA

Een Milieu Risico Analyse bepaalt de kans op onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater en het effect van deze lozingen op het milieu.

Waterbesparings-plan

Het waterbesparingsplan geeft inzicht in de grote waterverbruikers binnen uw organisatie.

ABM toets

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, moeten bij een vergunningaanvraag beoordelen of (indirecte) lozing van deze gevaarlijke stoffen bezwaarlijk is voor het ontvangende oppervlaktewater.

Afvalpreventie-onderzoek

In maart 2017 is een partiële herziening van het PAS in werking getreden, dit heeft onder andere gevolgen gehad voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Luchtkwaliteits-onderzoek

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, maar ook voor een melding Activiteitenbesluit of voor een bestemmingsplanprocedure, kan een onderzoek naar de luchtkwaliteit noodzakelijk zijn.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het opzetten en implementeren van hun zorgsysteem. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA