Milieuvergunning en melding activiteiten- besluit

Adviesbureau SAM kan u helpen bij uw aanvraag van een (omgevings) milieuvergunning.

Omgevingsvergunning (milieu, bouw, etc)

Milieu- en veiligheidsaspecten zijn een onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere onderneming. Het vormen de randvoorwaarden waarbinnen ieder bedrijf en iedere instelling moet opereren.  

Randvoorwaarden

Bij het bevoegde gezag (gemeente, provincie of waterschap) ligt de taak om deze randvoorwaarden vorm te geven en te handhaven in de vorm van vergunningverlening en handhaving. 

Uit ervaring onderscheiden wij de volgende belangrijke aspecten bij vergunningverlening en handhaving:

E

Vergunningverlening is geen eenrichtingsverkeer, maar een samenwerking tussen de aanvrager en het bevoegd gezag.

E

Draagvlak en acceptatie van de voorschriften zijn sleutelbegrippen. Dit geldt zowel voor het bevoegd gezag als voor de vergunninghouder.

E

Transparantie: Het belang van een goede administratie van gegevens is groot, evenals het op de hoogte houden van het bedrijf tijdens de vergunningsprocedure en de handhavingsprocedure.

Kennis en kunde 

Het belang van het actueel houden van vergunningen wordt nog steeds onderschat. Dat is een verantwoordelijkheid van zowel het bevoegd gezag als het bedrijf. Een actuele vergunning voorkomt handhavingsproblemen.  Met vergunningverlening en handhaving van milieu en veiligheid gaan zowel technische, juridische als beleidsmatige kennis en kunde gemoeid. Kennis en kunde die bij Adviesbureau SAM aanwezig is. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en willen deze graag met u delen. Ook hebben wij kennis en ervaring bij de coördinatie met andere aspecten (zoals bouwen, externe veiligheid en energiezorg). 

Adviesbureau SAM kan u helpen bij uw aanvraag van een (omgevings)milieuvergunning, in geval van:

E

Een nieuwe vergunning

E

Een wijziging van de bestaande vergunning

E

Een revisie van de bestaande vergunning

Wij begeleiden het gehele traject van vooroverleg, indiening en beroep.

Melding Activiteitenbesluit

Veel bedrijven hebben geen milieuvergunning meer nodig. Dat lijkt een vermindering van de administratieve lastendruk, maar dat is het vaak niet. In plaats van een milieuvergunning moeten veel bedrijven een ‘melding Activiteitenbesluit’ doen. Daarbij moet u nagaan of het bedrijf voldoet aan een hele reeks voorschriften op het gebied van bijvoorbeeld:

E

Emissies naar lucht en water

E

Bodembescherming

E

Geluidshinder

E

Opslag, registratie en gebruik van gevaarlijke stoffen

E

Omgevingsveiligheid

E

Riolering

E

Geurhinder

E

Energiebesparing

Als u goede redenen heeft om niet aan bepaalde voorschriften te kunnen voldoen, kunt u een verzoek indienen voor een maatwerkvoorschrift.

De ervaring leert dat veel bedrijven deze melding onderschatten. Adviesbureau SAM kan u begeleiden bij het hele meldingstraject en bij het indienen van een verzoek tot maatwerkvoorschriften.

Neem contact met ons op!

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA