Op 12 juni 2023 heeft de overheid een website gelanceerd waarop agrarische bedrijven middels een AERIUS check kunnen bepalen of ze behoren tot de zogenaamde piekbelasters m.b.t. stikstofuitstoot.

Bedrijven die met een locatie de meeste stikstofneerslag veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) vallen onder de aanpak piekbelasting. Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven.

De overheid heeft reeds 28 industriële bedrijven aangewezen die voldoen aan bovengenoemde criteria. Deze bedrijven zijn benaderd door het Rijk en gezamenlijk wordt  bekeken wat er nodig is om de stikstofneerslag van deze bedrijven terug te dringen. Dit noemt men de maatwerkaanpak. Naast de aangewezen 28 bedrijven zijn er nog 13 bedrijven die weliswaar niet aan de drempelwaarde voldoen, maar die toch onder de maatwerkaanpak vallen vanwege hun hoge uitstoot.

Voor de industriële piekbelasters die buiten de maatwerkaanpak CO2 vallen, werkt het ministerie van EZK momenteel, samen met het ministerie van IenW en relevante bevoegde gezagen, een vereenvoudigde vorm van maatwerk uit. In de aanpak wordt eerst bezien of vergunningen aangescherpt kunnen worden. Voor stap 2, versnelde verduurzaming van (verbrandings)processen waarbij NOx en CO2 vrijkomen, zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van generieke regelingen, zoals de SDE++ en de VEKI-regeling, en zal aansluiting gezocht worden op het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie en regionale energiestrategieën.

Momenteel is dus nog niet volledig duidelijk hoe de aanpak voor de industrie er uit komt te zien. Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.