Informatieplicht Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Informatieplicht Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Een bedrijf met activiteiten waar ZZS vrijkomen, moet hierover 1 keer in de 5 jaar rapporteren aan het bevoegd gezag (artikel 5.23 Bal). Gerekend vanaf het jaar waarop de informatieplicht voor uw activiteit van kracht is geworden. De informatieplicht wordt van kracht...
De Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet

De Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet

De Awb is een belangrijke Nederlandse wet die het bestuursrecht regelt. In de Awb staan onder meer de bevoegdheden van de Bevoegde gezagen en de termijnen van bezwaar en beroep. De Awb verplicht tot het versturen van een ontvangstbevestiging van alles wat het bevoegd...
Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet

Na enkele malen uitstel is dan nu eindelijk per 1 januari 2024 de Omgevingswet ingevoerd. In totaal zijn 26 wetten overgegaan in 1 Omgevingswet, 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur zijn er 4 geworden. Het begrip...
Conditionaliteit energiebesparing ETS-installaties

Conditionaliteit energiebesparing ETS-installaties

Bedrijven die deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) en gratis emissierechten aanvragen moeten er rekening mee houden dat in de toewijzingsperiode 2026 – 2030 extra voorwaarden gelden voor gratis emissierechten. Een van deze voorwaarden heeft te...
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Het CSRD is een Europese richtlijn die eist dat grote bedrijven vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. In dit verslag presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. De CSRD geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu ook al...