Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, verandert ook de wetgeving omtrent ZZS. Een bedrijf moet continu streven naar vermindering van de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Dit moet een bedrijf gaan vastleggen in een vermijdings- en...
Aanpak PAS melders

Aanpak PAS melders

Vanaf 1 mei tot en met 31 augustus 2023 kunnen provincies voorstellen indienen voor het versneld legaliseren van PAS-meldingen. Ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hadden (agrarische) bedrijven met een geringe stikstofdepositie geen vergunningplicht....
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD-richtlijn heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen. Zij verplicht EU-ondernemingen om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan stakeholders.  Naast...
De Omgevingswet per 1 januari 2024

De Omgevingswet per 1 januari 2024

De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Door het integreren van regels uit bestaande wetten en regels, maar ook door het bevorderen van participatie. Bijvoorbeeld...
Aanpak piekbelasters stikstof

Aanpak piekbelasters stikstof

Op 12 juni 2023 heeft de overheid een website gelanceerd waarop agrarische bedrijven middels een AERIUS check kunnen bepalen of ze behoren tot de zogenaamde piekbelasters m.b.t. stikstofuitstoot. Bedrijven die met een locatie de meeste stikstofneerslag veroorzaken op...