Bedrijven die deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) en gratis emissierechten aanvragen moeten er rekening mee houden dat in de toewijzingsperiode 2026 – 2030 extra voorwaarden gelden voor gratis emissierechten. Een van deze voorwaarden heeft te maken met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Dit is de conditionaliteit energiebesparing. 

Om in aanmerking te komen voor gratis emissierechten doen bedrijven een aanvraag bij de Nederlandse Emissieautoriteit (Nea). De conditionaliteit energiebesparing is onderdeel van de aanvraag. Hiervoor dient men een implementatieverslag of melding in, waarmee aangetoond moet worden dat de installatie voldoet aan de conditionaliteit energiebesparing.

Bedrijven met EED auditplicht:

  • Laten zien dat nergiebesparende maatregelen uit de EED-auditplicht uitgevoerd zijn. Het gaat om maatregelen met een terugverdientijd van 3 jaar of minder uit de auditperiode 2019-2022.
  • Of laten zien dat vergelijkbare energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn. Het is immers mogelijk dat de installatie minder CO2-uitstoot met een andere maatregel dan uit de EED-audit. Deze maatregel is toegestaan als deze evenveel CO2-uitstoot vermindert.

Bedrijven zonder EED auditverslag:

Sommige bedrijven voldoen aan de EED-auditplicht, zonder een EED-auditverslag in te dienen. Deze bedrijven voldeden door het doorgeven van:

  • een ISO 50001-of ISO 14001-certificering in combinatie met ISO 14051; of
  • een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk.

In dat geval is het certificerings- of keurmerkrapportage nodig als vervanging voor het EED-auditverslag.