De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Door het integreren van regels uit bestaande wetten en regels, maar ook door het bevorderen van participatie. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Daarbij wordt bij de aanvraag van een vergunning niet alleen gekeken naar de betreffende locatie, maar ook naar de omgeving rondom het bedrijf.

Voor bedrijven heeft de Omgevingswet gevolgen:

  • Er gaan meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen
  • Er gaan regels gelden voor milieubelastende activiteiten, hiermee verdwijnt het begrip inrichting
  • Wat voorheen aangeduid werd als bestemmingsplan, wordt een omgevingsplan. Hierin worden naast locaties ook zaken als milieu, natuur bomen en regels over geluid en geur opgenomen.
  • Er gaan kortere procedures gelden, waarmee men hoopt vergunningverlening te kunnen versnellen.

Tot 31-12-2023 kunnen aanvragen en meldingen ingediend worden via het huidige Omgevingsloket Online (OLO) of de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Aanvragen die voor 1 januari 2024 via OLO zijn ingediend, kunnen nog tot 1 juli 2024 via OLO worden aangevuld. Bedrijven kunnen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet dus nog aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding.