De Raad van State oordeelde afgelopen 2 november. Dit betekent dat per project onderzocht moet worden wat de uitstoot van stikstof is als gevolg van het project tijdens de bouwfase en tijdens de gebruiksfase. Er mag alleen toestemming voor een project worden gegeven als uit stikstof-onderzoek blijkt dat beschermde natuurgebieden daardoor geen schade oplopen: de realisatie en het gebruik mag niet bijdragen aan een vergroting van de stikstofdepositie in de stikstofgevoelige delen van een Natura 2000-gebied.

Met een AERIUSberekening wordt aangetoond of de stikstofuitstoot van een project terecht komt op een Natura 2000-gebied. Is dat niet het geval? Dan is het project niet vergunningsplichtig voor de Wet Natuurbescherming. Er is namelijk aangetoond dat ‘significant negatieve effecten’ zijn uitgesloten.

Wanneer blijkt dat significante gevolgen op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, moet een passende beoordeling gemaakt worden van de gevolgen van het project voor het Natura 2000-gebied. Als uit die passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast, kan de Wnb-vergunning worden verleend.

Ook kunnen we samen met u kijken naar mogelijkheden voor intern of extern salderen. Houd daarbij de provinciale beleidsregels salderen in het oog.

Een fabriek wil een loods bouwen en moet daarvoor een Omgevingsvergunning aanvragen. Een onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag is een AERIUS-berekening. Deze berekening moet aantonen dat de bouw van de loods geen significante negatieve effecten op het naastgelegen Natura 2000-gebied oplevert. Helaas blijkt de realisatie van de loods te veel stikstofdepositie-effecten in het Natura-2000 gebied te hebben. In dat gebied zijn stikstofgevoelige soorten aanwezig die al overbelast zijn. Een wijziging in de realisatie van de loods is noodzakelijk.

Een fabriek vestigt zich10 jaar geleden op een industrieterrein. De fabriek viel onder het Activiteitenbesluit. Na een kleine uitbreiding in de opslag van chemicali├źn, viel de fabriek niet meer onder het Activiteitenbesluit, maar werd vergunningplichting in het kader van de Wabo. Er moest een oprichtingsvergunning aangevraagd worden. Een onderdeel van de oprichtingsvergunning was de AERIUS-berekening. Deze was niet eerder opgesteld voor deze fabriek. Uit de AERIUS-berekening bleek een overschrijding van de stikstofnormen. Dit zou te voorkomen zijn door minder zwaar vrachtverkeer in te zetten. De inzet van een elektrische hoogwerker en een aantal keren het vervangen van zwaar vrachtverkeer door een bestelbusje met aanhanger bleek mogelijk. Een Wnb-vergunning kon worden verleend en het project kon doorgang vinden: de loods kon worden gebouwd.

Adviesbureau SAM helpt u graag in het meedenken van bouwprojecten en de bijbehorende stikstofdepositieberekening. Neem contact op met info@sambv.nl