Een bedrijf met activiteiten waar ZZS vrijkomen, moet hierover 1 keer in de 5 jaar rapporteren aan het bevoegd gezag (artikel 5.23 Bal). Gerekend vanaf het jaar waarop de informatieplicht voor uw activiteit van kracht is geworden.

De informatieplicht wordt van kracht wanneer: 

  1. uw activiteit in een vergunningvoorschrift is vastgelegd of
  2. er voor uw activiteit algemene regels van kracht zijn geworden of
  3. een stof waarmee u werkt de status ZZS-status heeft gekregen.

Dat betekent dat verschillende activiteiten een ander rapportagejaar kunnen hebben. 

Voor het rapporteren over ZZS levert u informatie aan over de omvang van de emissies naar lucht en water. Ook geeft u aan welke mogelijkheden er zijn om de ZZS-emissies te minimaliseren. Dit doet u met behulp van een vermijdings- en reductieprogramma, waarbij aandacht wordt besteed aan de thema’s water en lucht.

Voor het rapporteren van uw ZZS emissies dient u gebruik te maken van de ZZS-emissiedatabase, welke een onderdeel is van het elektronisch Milieujaarverslag.