Bedrijven die na 1-1-2024 een omgevingsvergunning aanvragen moeten voortaan aangeven of, en zo ja hoe, zij invulling hebben gegeven aan ‘participatie’ en wat de resultaten hiervan zijn. Met participatie wordt bedoeld dat de omgeving, bijvoorbeeld omwonenden of omliggende bedrijven, vroegtijdig worden betrokken bij de voorgenomen initiatieven waarvoor u, als bedrijf een vergunning aanvraagt. Heeft uw bedrijf plannen die van invloed zijn op de omliggende omgeving? Dan is het dus verstandig om voor de vergunningaanvraag na te denken over participatie.

Op welke manier u als bedrijf aan participatie doet, daar bent u vrij in. De gedachte achter het initiatief om aan participatie te doen is vooral vroegtijdig draagvlak creëren vanuit de omgeving. Dit kan mogelijke bezwaren tegen de voorgenomen activiteiten in een later stadium voorkomen.

Belangrijk is dat participatie geen doel op zich is. Participatie is geen verplichte aanvraagvereiste. Het bevoegd gezag mag een aanvraag niet weigeren als niet aan participatie is gedaan. Ook mag de aanvraag niet buiten behandeling worden gelaten omdat er te weinig participatie is geweest.
Er geldt echter één uitzondering op deze regel. Mocht uw bedrijf het voornemen hebben een activiteit te verrichten die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan, niet vergunningsvrij voor het bouwen is en waarvoor het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is, dan is participatie wél verplicht. Dit zijn de zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). Informeer dus altijd goed bij uw gemeente wat er voor uw aan te vragen initiatief geldt.