Op 10 juni heeft minister Van der Wal de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de industrie is met name het aspect stikstofdepositie relevant. In tegenstelling tot de gebiedsgerichte aanpak voor de landbouw, wil de minister voor de industrie een generieke aanpak voor de terugdringing van de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx). In de gebiedsprogramma’s kan wel worden gekeken naar het terugdringen van lokale piekbelasting afkomstig van NOx-uitstoot. De minister verwacht uiterlijk in januari 2023 de stikstofdoelen voor de industrie te kunnen delen. Vanaf 1 juli volgend jaar moeten de stikstofdoelen voor de industrie en mobiliteit definitief vaststaan, net zoals voor de landbouwsector.

Wilt u meer weten over de stikstofaanpak? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl