Er is in Nederland omtrent ‘geur’ geen specifieke wetgeving voor bedrijven, met uitzondering van veehouderijen. In Nederland is de bescherming tegen geurhinder van bedrijven (uitgezonderd veehouderijen) geregeld via het Activiteitenbesluit (algemene regels). Daarnaast kunnen geurvoorschriften staan in een maatwerkbesluit of omgevingsvergunning.

Voor geurrelevante activiteiten in het Activiteitenbesluit bestaan vrijwel altijd uit het voldoen aan het aanvaardbaar hinderniveau. Het uitgangspunt van het Activiteitenbesluit is dat aan dit doel voldaan wordt als het bedrijf de maatregelen uit de Activiteitenregeling toepast. Het kan voorkomen dat de maatregelen onvoldoende zijn om tot een aanvaardbaar hinderniveau te komen. De Activiteitenregeling biedt daarom bij alle geurrelevante activiteiten een maatwerkmogelijkheid om aanvullende eisen te stellen.

Het Activiteitenbesluit legt dus in vrijwel alle gevallen alleen maatregelen op en geen geurnormen. Alleen voor de activiteit “Behandeling van stedelijk afvalwater” is als doelvoorschrift een maximale geurbelasting vastgesteld.

Het geurbeleid voor vergunningplichtige bedrijven is alleen op hoofdlijnen ingevuld. Bevoegde gezagen geven zelf lokaal invulling aan het geurbeleid. Het bevoegd gezag bepaalt hiermee wat het aanvaardbaar hinderniveau is. Dit wordt in een maatwerkbesluit vastgelegd.

Wettelijk verplicht is dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor vergunningplichtige inrichtingen wordt getoetst of een bedrijf de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepast voor het verminderen van de uitstoot van geur. Op grond daarvan kunnen bestaande bedrijven worden gedwongen tot het toepassen van betere maatregelen.

BBT is in veel gevallen enkel van toepassing in gevallen waar geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht. Zo is specifiek voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelsector de BBT opgenomen in het milieubeheersysteem in de vorm van een geurbeheerplan. Een dergelijk geurbeheerplan moet worden opgezet, maar moet na het schrijven van het plan een levend document blijven. Het geurbeheerplan dient acties met termijnen te omschrijven met als doel voorkomen van geuremissies, of tenminste verminderen van geuremissies BBT schrijft monitoring van geur, het plan wordt uitgevoerd worden en ook regelmatig worden geëvalueerd. Ook het reageren op geurincidenten dient in het milieubeheersysteem te worden opgenomen.

We helpen u graag bij het opzetten van milieubeheersysteem.

Wilt u meer weten over het voorkomen van geuroverlast? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.