Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, verandert ook de wetgeving omtrent ZZS. Een bedrijf moet continu streven naar vermindering van de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Dit moet een bedrijf gaan vastleggen in een vermijdings- en reductieprogramma. Hierover rapporteert het bedrijf 1 keer in de 5 jaar aan het bevoegd gezag.

Met behulp van het vermijdings- en reductieprogramma levert het bedrijf informatie aan over de omvang van de emissies naar lucht en water. Ook geeft het bedrijf aan welke mogelijkheden er zijn om de ZZS-emissies te minimaliseren. 

In het vermijdings- en reductieprogramma zijn in ieder geval opgenomen:

  • mogelijkheden om het gebruik en de emissie van ZZS te vermijden (bronaanpak – uitfaseren gebruik van ZZS, aanpassen productieproces)
  • mogelijkheden om het gebruik en de emissie van ZZS te verminderen bij het huidige productieproces, inclusief informatie over het rendement van de nieuwe maatregel
  • de validatie: de mate waarin die maatregel of techniek zich in de praktijk bewezen heeft
  • informatie over bedrijfszekerheid en kosten van de technieken
  • informatie over afwenteleffecten: cross-media-effecten

Het bedrijf moet zoveel mogelijk streven naar het vermijden van emissies door het vervangen van ZZS door een minder of niet schadelijke stof. Indien dit niet mogelijk is, moet het bedrijf streven naar vermindering van de emissies.