Vanaf 1 mei tot en met 31 augustus 2023 kunnen provincies voorstellen indienen voor het versneld legaliseren van PAS-meldingen. Ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hadden (agrarische) bedrijven met een geringe stikstofdepositie geen vergunningplicht. Deze bedrijven moesten alleen melding maken van de stikstofdepositie. In mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Ondernemers met een PAS-melding hadden hierdoor alsnog een vergunning nodig. Na de Raad van State-uitspraak heeft het kabinet toegezegd en in de wet vastgelegd dat deze ondernemingen gelegaliseerd worden. Zij hadden zich immers te goeder trouw aan de toen geldende regels gehouden.