In gebieden waar explosiegevaar kan heersen, mogen alleen explosieveilige apparaten (ATEX‑apparaten) aanwezig zijn en worden gebruikt. Alleen bij hoge uitzondering mogen niet‑ ATEX‑apparaten, onder voorwaarden, tijdelijk worden toegepast.

Onlangs is de NTA 7914 in concept en ter becommentariëring gepubliceerd. De NTA 7914 dient als leidraad voor het beoordelen of, en onder welke voorwaarden, niet-ATEX apparaten tijdelijk kunnen worden gebruikt of tijdelijk aanwezig kunnen zijn in gebieden met een restzone (zone 2 of zone 22).

In een gevaarlijk gebied moeten maatregelen getroffen worden om het actief worden van potentiële ontstekingsbronnen te voorkomen. Voor tijdelijk gebruik van apparaten geldt het volgende stappenplan:

  1. Gebruik ATEX-apparaten en arbeidsmiddelen die geschikt zijn voor de desbetreffende zone. Wanneer dit niet mogelijk is:
  2. Pas de zone tijdelijk aan het beschikbare ATEX-apparaat of arbeidsmiddel aan. Wanneer dit niet mogelijk is:
  3. Gebruik beoordeelde niet-ATEX-apparaten tijdelijk in een restzone (zone 2 of zone 22). Middels een beslissingsschema kan bepaald worden of beoordeelde niet-ATEX-apparaten in de restzone tijdelijk gebruikt mogen worden.
  4. Analyseer de voorgenomen maatregelen en stel het werkproces vast.

Niet-ATEX-apparaten worden bij beoordeling verdeeld in subgroepen, waarbij de indeling is gebaseerd op het wel of niet aanwezig zijn van een ontstekingsbron (zie tabel). Op basis hiervan is het mogelijk de apparaten te koppelen aan het gevaarlijke gebied waarin ze mogen worden gebruikt.

Voor niet-ATEX-apparaten die bij de beoordeling ingedeeld worden in subgroep A of subgroep C, is een verdere detailanalyse niet nodig.

Niet-ATEX-apparaten van subgroep B moeten worden onderworpen aan een beoordelingsprocedure. De stappen van de beoordelingsprocedure, de vereisten van het beoordelingsrapport en relevante documentatie zijn vastgelegd in NTA 7914. Met de procedure wordt beoordeeld of de potentiële ontstekingsbronnen van het apparaat, in zone 2 of zone 22 (restzone) effectief kunnen worden bij gebruik onder normale omstandigheden. Bij een negatief resultaat wordt het apparaat ingedeeld in groep C, waardoor het apparaat niet in het gevaarlijke gebied gebruikt mag worden.

Wilt u meer weten over de nieuwe NTA 7914 richtlijn? Neem dan contact op met info@sambv.nl